Informacje

Zakłady i Laboratoria Centrum Czystych Technologii Węglowych prowadzą badania w następującym zakresie:

 • badań właściwości fizykochemicznych paliw stałych,  badań budowy petrograficznej węgla oraz oceny wpływu właściwości  i budowy oraz składu paliw stałych na ich wykorzystanie,

 • inżynierii procesowej, nanotechnologii i ogniw paliwowych,

 • racjonalizacji wytwarzania i użytkowania energii,

 • badań i monitoringu środowiska, w tym:

  • odpadów stałych,

  • związków organicznych w środowisku,

  • wód kopalnianych, ścieków poprocesowych i wód zanieczyszczonych,

  • monitoringu środowiskowego i badań mineralogicznych,

  • pomiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska,

  • minimalizacji skutków środowiskowych produkcji i wykorzystania węgla,

 • analiz środowiskowych, finansowych, ekonomicznych i społecznych w cyklu życia technologii i produktów,

 • rozpoznania złóż węgla, kopalin towarzyszących,

 • rozpoznania potencjału składowania CO2,

 • modelowania procesów fizycznych i fizykochemicznych związanych z innowacyjnymi technologiami oraz ich optymalizacja.


  Centrum Czystych Technologii Węglowych obejmuje trzy zakłady Głównego Instytut Górnictwa:

  - Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza

  - Zakład Monitoringu Środowiska

  - Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych


URAKOL

 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obwodu lwowskiego  poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii wykorzystania surowców energetycznych

Okres realizacji: 01.03.2016-31.12.2016 r.

Finansowanie: Polska Pomoc Rozwojowa 2016

Kierownik projektu: Eugeniusz Jędrysik, , Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza

e-mail: ejedrysik@gig.eu, tel. +48 32 259 24 77

COAL2GAS 

 Increasing the Efficiency of Coal Through Underground Coal Gasification in European Lignite Mines

Okres realizacji:  01.07.2014 - 30.06.2017 r.

Finansowanie: dofinansowanie w ramach Programu Research Fund for Coal and Steel (RFCS). 

Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż Krzysztof Stańczyk, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza,

email: kstanczyk@gig.eu , tel. +48 32 259 22 67

 

ECCSEL

 European carbon dioxide capture and storage laboratory infrastructure (polski tytuł: Europejska

infrastruktura badawcza dla potrzeb technologii CCS)

Okres realizacji:.01.09.2015 r. – 31.08 2017 r.

Finansowanie: HORYZONT 2020

Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Smoliński, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza

e-mail: asmolinski@gig.eu , tel. +48 32 259 22 52

MOLOC

 Low carbon urban morphology. New urban morphologies, new governances, new challenges for cities in

energy transition. Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej.

Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 31.12.2021 r.

Finansowanie: program Interreg Europa

Kierownik projektu: dr Beata Urych, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza

e-mail: burych@gig.eu, tel: +48 32 259 24 55

COALBYPRO

Innovative management of COAL BY-PROducts leading also to CO2 emissions reduction.

Okres realizacji: 01.07.2017 - 30.06.2020r

Finansowanie: RFCS – 2016 (Fundusz Badawczy Węgla i Stali)

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Barbara Białecka. Zakład Monitoringu Środowiska

e-mail: bbialecka@gig.eu, tel. 32 259 21 64

CHARPHITE

 Coal Char as a Substituting Material of Natural Graphite in Green Energy Technologies. 

Okres realizacji: 2016–2019r.

Finansowanie: NCBiR

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Barbara Białecka, Zakład Monitoringu Środowiskae-mail: bbialecka@gig.eu,

tel.32 259 21 64

CEReSCo

 Processing of mine and electronic wastes: Novel resources for a sustainable future

Okres realizacji: 01.07.2016 - 30.06.2019

Finansowanie: Fundusz Badawczy Węgla i Stali (RFCS – Research Fond for Coal and Steel)

Kierownik projektu: Joanna Całus Moszko, Zakład Monitoringu Środowiska

e-mail: jmoszko@gig.eu, tel.:  (032) 259-21-15

AWAIR 

Środowiskowo zintegrowana, wielopoziomowa wiedza i podejścia do przeciwdziałania krytycznym

zdarzeniom zanieczyszczenia powietrza, poprawiające jakość życia szczególnie wrażliwych mieszkańców na

funkcjonalnych obszarach miejskich Europy Środkowej

Okres realizacji: 01.09.2017 - 31.08.2020

Finansowanie: Projekt współfinansowany z programu Interreg Europa Środkowa.

Kierownik projektu: dr Beata Urych, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza

e-mail: burych@gig.eu, tel: +48 32 259 24 55

AMIIGA

 Integrated Approach to the Management of Groundwater Quality in Functional Urban Areas,Zintegrowane

zarządzanie jakością wód podziemnych w miejskich obszarach funkcjonalnych

Okres realizacji: 01.09.2016 r. – 31.08.2019 r.

Finansowanie: CE 2014 – 2020 (IV)

Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Gzyl, Zakład Ochrony Wód

e-mail: ggzyl@gig.eu, tel. 32 259 24 54

LoCAL

 Low-Carbon After Life (polski tytuł: Energia–drugie życie kopalni (LoCAL): zrównoważone wykorzystanie

zatopionych wyrobisk po eksploatacji węgla kamiennego jako źródła energii cieplnej)

Termin realizacji: 01.07.2014 r. - 30.06.2017 r.

Finansowanie: dofinansowanie Komisji Europejskiej w ramach Programu Research Fund for Coal and Steel

Kierownik projektu w GIG: dr inż. Grzegorz Gzyl, Zakład Ochrony Wód

email: ggzyl@gig.eu, tel 32 259 24 54  

HTRPL

 Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych

Okres realizacji: 2012-2016 r

Finansowanie: w ramach Centrum Badań i Rozwoju

Kierownik projektu: dr hab. Adam Smoliński kierownik Etapu 12, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, 

email: asmolinski@gig.eu , tel. +48 32 259 22 52

BAZA Hg

 Opracowanie bazy danych zawartości rtęci w krajowych węglach, wytycznych technologicznych jej dalszej redukcji wraz ze zdefiniowaniem benchmarków dla krajowych wskaźników emisji rtęci.

Okres realizacji: 01.12.2013 - 31.08.2016 r.

Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Barbara Białecka, Zakład Monitoringu Środowiska

e-mail: bbialecka@gig.eu, tel. 32 259 21 64

TOPS

 Technology Options for Coupled Underground Coal Gasification and CO2 Capture and Storage

Okres realizacji: 01.11.2013r. - 31.10.2016 r.

Finansowanie: w ramach 7 Programu Ramowego KE (7PR.UE).

Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż Krzysztof Stańczyk, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza,

e-mail: kstanczyk@gig.eu , tel. +48 32 259 22 67dr inż Krystian Kadlewicz
Laboratorium Ochrony Powietrza
+48322592158
dr Krzysztof Kapusta
Laboratorium Instalacji Doświadczalnych
+48323246 535
dr Zbigniew Bzowski
Pracownia Analiz Ekologicznych
+48322592563
dr Małgorzata Bebek
Laboratorium Analiz Wód i Ścieków
+48322592467
dr inż. Katarzyna Bojarska
Laboratorium Analiz Odpadów Stałych
+48322592280
dr hab inż Natalia Howaniec
Laboratorium Zaawansowanych Technologii Energetycznych
32 259 22 19
mgr inż Mariusz Ćwięczek
Laboratorium Efektywności Wytwarzania i Użytkowania Energii
32 259 23 48
mgr inż Ilona Gofroń
Laboratorium Analiz Związków Organicznych
32 259 21 75